MAKALE NASIL YAZILIR ÖRNEKLERLE AÇIKLAMA

NOT: Bu örneği detaylı bir şekilde kendinize göre uyarlayarak makalenizde uygularsanız başarıya ulaşabilirsiniz... ahsar.blogcu.com TÜRKÇE VE İNGİLİZCE İKİ MAKALENİN BİLİMSELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI Presented by Asuman BİRDAL   GİRİŞ   Bilim adamı olmak için ilk adımları atarken bu adımların sağlam olması; diğer bir deyişle yapılan çalışmaların bilimsel olabilmesi için öncelikle bilimselliğin tanımının yapılması ve bilimsellik ölçütlerinin neler olduğunun irdelenmesi gerekmektedir. Bilim, bilim yapılan alanda yapılan çalışmaya ihtiyacın olduğunun hissedilmesiyle başlar önce; aksi takdirde amaçsızdır. Daha sonra bu konu üzerinde sıkı bir çalışma ister, yetkinlik ister, nesnellik gerektirir, mantığa uygunluk, tutarlılık bekler. İşte bu ve buna ek olarak birçok özelliği barındırması gereken bir bilimsel çalışma yapabilmek için öncelikle bilimsel bir yazının özelliklerinin bilinmesi, bunu uygulamaya geçirebilmek için de öncelikle bilimsel bir yazı üzerine gözlem yapıp doğruları eksikleri değerlendirmek gerekmektedir. Bu amaçla yapılan bu çalışmada biri Türkçe diğeri İngilizce olmak üzere iki ayrı makale incelenecek, daha sonra bu makaleler bilimsel yazıya uygunlukları açısından karşılaştırılacaklardır. Makaleler altı ayrı bölümde ve bu bölümlerin de alt başlıkları altında incelenmişlerdir. Bölümlerin içeriklerine bakacak olursak: İlk bölüm, makalenin işlevi hakkında bilgi vermeye yönelik olup, metnin okuyucuyu bilgilendirici bir işleve mi, çağrısal bir işleve mi yoksa tamamen yazar odaklı kurmaca bir yazı mı olduğuna bakılmaktadır. İkinci bölümde makalenin bölümleri, hangi bölümlerde neye nasıl yer verildiği konusuna değinilmiştir. Üçüncü bölüm ele alınan konunun hangi yöntemlere başvurularak açıldığı, açıklandığı üzerine örneklemelerden de yararlanarak açıklama içermektedir. Dördüncü bölüm makale içi alıntılamalar ve bu alıntılamaların makale sonunda  nasıl belirtildiği üzerinedir.             Beşinci bölüm kullanılan dil üzerinedir; yazar makaleyi yazarken nasıl bir konuma sahip, okuyucuya sesleniyor mu, makalede nesnel dil kullanım örnekleri mi ağır basıyor yoksa öznel ifadelere de yer veriliyor mu gibi özelliklerin incelendiği bir bölüm niteliğindedir.             Son bölümde, giriş ve sonuç bölümlerinin içeriği ve bu bölümlerde kullanılan kavramlar incelenmiş, aralarındaki uygunluk, tutarlılık açısından değerlendirme yapılmıştır. Tek tek derinlemesine incelenen bu makaleler daha sonra incelendikleri aynı kriter başlıkları altında  sav ve örnek yöntemiyle karşılaştırılmışlardır.      “KISA ÖYKÜ VE ÇEVİRİ” ve  “A COGNITIVE MODEL FOR TEACHING READING COMPREHENSION” Makalelerinin Karşılaştırılması:   1. Makale işlevi: Her iki makale de bilgilendirici işleve sahiptir. Türkçe makalede kısa öykü çevirisi ve kısa öykü çevirmenlerinin erek dilin kültürüne katkısından bahsedilmiş, kısa öykü çevirisi üzerine şu ana kadar çevrilmiş yazınsal metinlerden örnekler verilerek açıklamalar yapılmış, sonuca varılmış, bu konuda okur bilgilendirilmiştir. İngilizce makale de  “okuma ve okuduğunu kavrama” tekniğinin öğretimi konusunda şimdiye kadarki yöntemler üzerine ve yazar tarafından desteklenen, örneklenen yeni model konusunda açıklamalardan oluşmaktadır. Kısaca bu makale de bilgilendirici işleve sahiptir.   2.Makalelerde yer alan bölümler: Türkçe makalede makalenin içeriği ve bölümleri hakkında bilgi verilmeden doğrudan konuya girilmesine karşın İngilizce makalede makalede neden bahsedileceği, makalenin kaç bölümden oluştuğu, hangi bölümde nelere yer verildiğinden makalenin ilk sayfasında bahsedilmiştir.(Bununla ilgili örnekler makalelerin ayrı ayrı incelendiği bçlümlerde verilmiştir.)   3.Konunun ele alınışı: İki makalede de açıklamalar, betimlemeler yapılmış, kavramlar örneklerle desteklenmiş ve sunulanlardan bir sonuca varılmıştır.Türkçe makale sav, örnekleme (ya da önce örnek daha sonra sonuca ulaşma), uyarlama, karşılaştırma aşamalarından oluşurken İngilizce makale betimleme, açıklama,örnekleme, değerlendirme ve sonuç aşamalarından oluşmaktadır.   4.Alıntılama: Türkçe makalede  numaralandırma ve dipnot şeklinde yapılırken İngilizce makalede parantez içinde verilen göndermeler arkada kaynakçada belirtilmiştir. İki makaleden metin içi alıntılama örnekleri:   “Kısa Öykü ve Çeviri”: Friedman, “Bir kısa öyküdeki materyallerin ve bunların düzenlemelerinin romanınkinden tür değil, derec olarak ayrıldığını,” söyler. 1   A cognitive Model for Teaching Reading Comprehension”: The cognitive model presented here , adapted from Wallen’s and Barrett’s taxonomies(Wallen 1972, Bruner and Campell 1978)   5.Makalelerde kullanılan dil:

  1. Anlaşılırlık: Her ikisi de alan bilgisi gerektirmektedir.
Türkçe makale: Uzam, öngönderim, artgönderim İngilizce makale: Task, reading comprehension  
  1. Kelime kullanımı: Her ikisinde de sıfatlara, bağlaçlara, örneklere geçerken özel ifadelere yer verilmiştir.
Türkçe makale: Kuşkusuz İngilizce makale: Unfortunately   Türkçe makalede bazı terimlerin İngilizce çevirisi parantez içersinde verilmiştir. Bunun nedeni okuyucu kitlesinin bu terimleri İngilizce karşılklarıyla karşılaştıkları alanların daha geniş olması, bu konudaki kaynakların İngilizce’de toplandığı düşüncesinden dolayı olabilir.Örnek: Öngönderim ve artgönderim(anaphora-cataphora)   Aynı şekilde örneklemede kullanılan metinlerin hem Türkçe’ye çevrilmiş hali hem de parantez içinde orijinal adı verilmiştir: “Beyaz Filler Gibi Tepeler”(“Hills Like White Elephants”)   Türkçe makalede ayrıca ek olarak alıntılama yaparken de buna uygun dil kullanımına yer verilmiştir.İngilizce makalede böyle bir kullanım yoktur; çünkü göndermeler parantez içinde verilmiş, bilgiler paraphrase edilmiştir.      
  1. Metnin öznesi açışından: Her ikisinde de okur metne katılıyor.Türkçe metinde birinci çoğul,üçüncü tekil ve çoğul,edilgen dil kullanımları yer alırken İngilizce metinde edilgen yapı ağır basmaktadır. Buna karşın, İngilizce makalede de birinci çoğul ve üçüncü çoğul kullanımları yer almaktadır.
  6. Makalenin giriş ve sonuç bölümündeki içerik ve kavram uyumu: Her iki makalede de girişte belirtilen kavramlar üzerine sonuçta bir değerlendirme yapılmıştır. Bu da gösteriyor ki konu bütünlüğü korunmuş, bilimsel amaç çerçevesinde çıkılan yoldan sapmadan hedeflenen şekilde sunulmak istenen bilgi paylaşılmıştır.   İçeriksel Olarak Değerlendirme: Türkçe metnin giriş bölümünde kısa öykü çevirisinin kısalık/kolaylık/zorluk tanımı; kimler tarafından yapılıp değerlendirildiği üzerine durulmuş; sonuç bölümünde buna paralel olarak kısa öykünün “kısa öykü çevirmenleri” tarafından yapıldığı üzerine açıklamalar yer almış konu açıklanan ve örneklenen savlarla bir adım öteye taşınmış; konudan kopmadan mantıksal tutarlılık çerçevesinde konu açılmış, açıklanmış, sonuca varılmıştır.   İngilizce metnin giriş bölümünde de  “Reading Comprehension” ile konuya başlanmış  ilerleyen bölümlerde RC üzerine o ana kadar ki teorik bilgi sunumu, buna karşılık yeni bir model sunumu ve bu modelin avantaj ve özellikleri verilmiştir.Sonuç bölümünde sunulan yeni modelin özeti ve uygulama açısından değerlendirilmesi yer almış konu Türkçe metinde de olduğu gibi mantıksal bütünlük içinde başlanmış ve tamamlanmıştır.      Kullanılan Kavramlar Açısından Değerlendirme: İçeriksel tutarlılık, mantıksal bütünlük sağlandığı gibi her iki makalede de giriş ve sonuç bölümünde kullanılan kavramlar açısından uygunluk ve tutarlılık gözlenmektedir.   Türkçe metnin giriş bölümünde “kısa öykü , çevirmen, yazın çevirisi eleştirmenleri, kısa öyküde kısalık, derinlik, biçem” gibi kavramlara yer verilirken sonuç bölümünde  “kısa öykü çevirmenleri, biçem, söyleme biçimleri,erek dil kültürü, özgün metin” kavramları ve ifadeleri yer almış mantıksal tutarlılık sağlanmıştır.Görüldüğü gibi “biçem, kısa öykü, çevirmen”  ortak olarak kullanılan  kavramlardır. Giriş ve sonuç bölümünde geçen diğer kavramlar ise aynı konunun parçaları olan ve konuyla paralellik sağlayan kavramlardır. Başta kullanılan “kısa öykü ve çevirmen” sonuç bölümünde  “kısa öykü çevirmeni” olarak hem konuya nasıl bağlı kalındığı ve konunun mantıksal çerçeveden uzaklaşmadığı hem de “kısa öykü” ve “çevirmen” diye ayrı olarak kullanılan terimlerin makaledeki açıklamalar doğrultusunda nasıl amaçla paralel olarak birleştiği ve “kısa öykü çevirmenleri” ne dönüştüğü görülmektedir.   İngilizce makalede giriş bölümündeReading, teaching techniques, teaching Reading Comprehension, Theoretical background, advantages and disadvantages of this model, pedogogically” gibi terim ve ifadeler yer alırken sonuç bölümünde, “Cognitive theory, Teaching Reading Comprehension, Strategies, Reading Comprehension,Demand on Teachers” ifadelerine yer verilerek kavramsal paralellik ve uyum sağlanmış bilimsel yazısda olması gereken bütünlük, bütünsellik, tutarlılık ilkesine uyulduğu görülmüştür. Örneklemek gerekirse, “Teaching Reading Comprehension” ortak olarak kullanılmış alana ve konuya özgü bir kullanımdır. MAKALENİN İNCELENMESİ İncelenen makalenin adı: KISA ÖYKÜ VE ÇEVİRİ Makale yazarı: Alev BULUT Makalenin yayınlandığı dergi ve sayısı: ADAM ÖYKÜ 26 (Ocak Şubat 2000)   Yukarıda künyesi verilen “Kısa Öykü ve Çeviri” başlıklı makale  aşağıda, bilimsel bir yazıda bulunması gereken özellikler doğrultusunda incelenmiş, makale hakkında sarfedilen önermeler  örnekler verilerek açıklanmıştır.  1.Makalenin işlevi: Yazı “bilgilendirici işlev” niteliğini taşımaktadır. Kısa öykü çevirisi ve kısa öykü çevirmenlerinin erek dilin kültürüne katkısından bahsedilmiş, kısa öykü çevirisi üzerine şu ana kadar çevrilmiş yazınsal metinlerden örnekler verilerek açıklamalar yapılmış, sonuca varılmış, bu koun hakkında okur bilgilendirilmiştir.  2.Makalenin bölümleri:  a. Makalenin başlığı: Kısa, öz ve makalenin içeriğini özetleyici ve yansıtıcı işleve sahip: “Kısa Öykü ve Çeviri”. Makalenin içeriğinde de odaklanan, örneklendirilen, açıklanan konu, kısa öykü çevirisi üzerinde yoğunlaşmaktadır.  b. Makalenin genel görünümü: Makale tek sütun halinde yazılmıştır; bunun nedeni derginin adından da çıkartılabileceği gibi kısa hikayelerden oluşması ve bu tip yazıların genelde tek sütun şeklinde verilmesi bu yazının derginin genel mizanpajına uygun olarak bu şekilde düzenlenmiş olmasıdır. Makalenin başlığı dikkat çekici, kısa, uygun punto ve koyulukte verilmiş, hemen altında makale yazarının ad ve soyadı belirtilmiştir. Bunları makalenin girş paragrafı ve makalenin kendisi izlemektedir. Giriş bölümü dışında makale “1” er satır aralığında, küçük puntoyla yazılmıştır.     c. Makalenin giriş paragrafı: Bu bölümde yer alan paragraf makalenin içinden seçilip alınmış, özetleyici, açıklayıcı ve amacı belirtici bir paragraf niteliği taşımaktadır. Paragrafın ilk harfi koyu renkte  ve paragraf italics şeklinde yazılmıştır.  Bu paragrafın puntosu makalenin tümünde kullanılan puntodan daha büyüktür. Satır aralıkları “1”dir.  d. Makalenin giriş  bölümü: Bu paragrafın ilk harfi daha büyük puntoyla ve koyu renkte yazılmıştır. Makalenin giriş paragrafında ise makalenin içeriğinde neler olacağına dair bir bilgi yer almamaktadır; konuya “kısa öykü çevirisi hakkında bilgi verilecek, ilk bölümde şuna yer verilecek” gibi bir ifadeden ziyade dolaylı ama açık anlatımlı bir giriş yapılmıştır; bu paragrafta okuyucu makalenin ne üzerinde yoğunlaşacağına dair bir fikre sahip olmaktadır: Kısa öykü çevirisi, öykünün yapısı gereği, yani kısa olmasının getirdiği göreli kolaylıkla pek çok yazın çevirmeninin yazınsal çevirinin başka türleriyle koşut olarak yürüttüğü bir etkinlik görünümündedir...Gerçekten kısa öyküye özgü çeviri yollarının ve kısıtlamaların olup olamdığıysa, kuşkusuz geniş bir örneklemeyle kanıtlanıp desteklenebilecek bir savdır.  Bu paragrafı okuyan okuyucu makalede kısa öykü çevirisi üzerine  örneklerden de yararlanılarak  açıklamalar yapılacağına dair güçlü bir fikir edinmektedir.  e. Makalenin gelişme bölümü: Makalenin diğer paragraflarında, yukarıda alıntılan konu alıntılamar, örnekler ve bunlardan yararlanarak varılan sonuçlar ya da tam tersi ilk önce sunulan sav ve bu savın örneklendirilmesiyle açılmıştır. Bunu örneklemek gerekirse: Örneğin Adam Öykü’nün 24. saysında da incelenen Ernest Hemingway2in ünlü kısa öyküsü “Yağmurda Kedi”(“Cat in the Rain”), “cat”, “a cat”, “the cat” yalın ve tanımlık kullanımları arasında öyle ustaca gider gelir ki kısacık metinde öykünün adından başlıyarak “kedi”, “bir kedi”, “kediyi” demenin güçlüğüyle kuşatılır çevirmen.                 Bu konu üzerine birkaç kısa öykü çevirisinden de örnek verdikten sonra örneklediği konu üzerine bir sonuca varmıştır:             Çeviride de bu gönderimleri kısa bir dilimde doğru belirleyip erek dile aktarmak söz konusudur. Burada “kısa bir dilim” denmesinin nedeni kısa öykü çevirmekten kaynaklanmaktadır; kısa öykü kısalığıyla doğru orantılı olarak bütünlük de gerektirdiğinden orijinal metindeki kullanımların erek dile doğru bir şekilde aktarılması söz konusudur. f. Makalenin sonuç bölümü: Son paragrafta “Kısacası” diye bir giriş yapılarak konu sonuca bağlanmıştır. g. Kaynakça: Metin içindeki göndermeler dip not şeklinde yapılmıştır. Dip notlar numaralandırılmış; metin sonunda da numaralandırılan alıntıların nerelerden yapıldığı verilmiştir. Alıntılar yedi satıra ulaşmasına rağmen ayrı bir paragraf açılmamış, farklı bir puntoyla yazılmamış iki satırlık alıntılar da yedi satırlık alıntılarda aynı şekilde gösterilmiştir. Dipnot şeklinde alıntılamaya örnek: Friedman, “Bir kısa öyküdeki materyallerin ve bunların düzenlemelerinin romanınkinden tür değil, derec olarak ayrıldığını,” söyler. 1 Alıntılanan bölüm kısa olduğundan dolayı ayrı bir paragraf açılmamış olması ve alıntılama yöntemi( alıntalana kişiden sonra “virgül” kullanıldıktan sonra alıntının “tırnak” içine alınması ve alıntılanan bölüm bittikten sonra yine virgül kullanılarak cümlenin “söyler” kelimesi kullanılarak alıntılandığının belirtilerek bitirilmesi uygun bir kullanımdır. Ancak daha uzun alıntılar için  ayrı bir paragraf açılmış olması daha uygun olabilirdi.  3. Konunun ele alınışı:  Konunun ele alınma nedeni: Bir makalenin temel yazım nedeni ya da makaleyi yazmaya neden olan araştırmanın  ana nedeni o alanda var olan eksikliği farkedip bu eksikliği gidermek için, bilime hizmet için, çalışmalarda bulunmaktır. Bu makale de, alanında sunduğu savı örneklerle de destekleyerek anlatmaktadır.  Konunun ele alınma şekli: Makalenin giriş paragrafında ele alınacak konunun tanımını yapıldıktan sonra bu konu üzerinde bu alandaki kişilerce uygulanan yöntemlere deyinilmiştir: Kısa öykü çevirisi, öykünün yapısı gereği...görünümündedir... Bazı yazar ve yazarbilimcileröyküyü romandan kesin çizgilerle ayırmaz. Daha sonra öne surduğu savları alıntılarla destekleme yoluna gidilmiştir: Friedman. “Bir kısa öyküdeki materyallerin ve bunların düzenlenmelerinin romanınkinden tür değil, derece olarak ayrıldığını” söyler. Konuyu geliştirme amacıyla daha sonra örneklere geçilmiştir:             E. Hemingway’in ünlü kısa öyküsü “Yağmurda kedi”( “Cat in the Rain”), “cat”, “a cat”, “the cat” yalın ve..                 James Joyce’un “Evelyn” adlı kısa öyküsü için de benzer bir çözümleme yapılabilir. Diğer bir taraftan önce örnek verilip daha sonra da çıkarıma ulaşıldığı bölümler de yer almaktadır:                 Bir başka örnek olarak, D.H. Lawrance’ın “Krizantem Kokusu” (“Odour of  Chrysanthemums”) adlı kısa öyküsünde hem öykünün geçtiği uzamın belirlenişi hem öykünün simgesi olan krizantemlere ilişkin göndermeler yalın ad kulanımları , tanımlıklar ve nitelemeler (a,an,the ve sıfatlı kullanımlar), öngönderimve artgönderimlere(anaphora-cataphora)göre etki kazanır.Çeviride de bu gönderimleri kısa bir dilimde doğru belirleyip erek dile aktarmak söz konusudur. 4. Alıntılamalar:             Alıntılamalar dipnot şeklinde yapılmış. Numaralandırılma yöntemiyle gidildiğinden alıntılamalarda hiçbir atlama yar almamaktadır. Ancak bazı alıntılar yedi satırı bulmasına rağmen bunun için ayrı bir paragraf açılmamıştır.Dipnot şeklinde alıntılamaya örnek: Friedman, “Bir kısa öyküdeki materyallerin ve bunların düzenlemelerinin romanınkinden tür değil, derece olarak ayrıldığını,” söyler. 1 Dipnot şeklinde alıntılanan bilgi makale sonunda şu şekilde belirtilmiştir: 1Norman Friedman “Kısa Öyküyü Kısa Yapan Nedir?”(çev. Gökçen Ezber), “Adam Öykü”, Sayı: 18, Eylül- Ekim 1998, s. 31-45. Görüldüğü üzere alıntılanan kaynak daha küçük puntoyla yazılarak belirtilmiştir. Bu kullanım  genelde dergi yazıları ve makalelerde görülen uygun kaynak belirtme yöntemidir. 5.Kullanılan dil: a. Anlaşılırlık açısından:  Alan ve terim bilgisi gerektiren kelimeler ve ifadeler yer almaktadır: Uzam, öngönderim, artgönderim(Bu sözcüklerin İngilizce eşdeğerleri de parantez içinde verilerek bilim dili konusunda devamlı İngilizce’yi kullananların da rahat anlamalarını sağlamak için), öykünmek, vb.   b. Kelime kullanımı açısından: * Yazarın düşüncesini ifade etmesine araç olan sıfat kullanımları yer almaktadır.  Örnek: “Kuşkusuz...” *Metin içinde cümleler arasında mantıklı bir geçiş sağlayabilmek amacıyla bağlaçlara da yer verilmiştir: Oysa, böylelikle, ya da, vb. *Alıntılar yapılırken kullanılan dil: ...söyler.                                                                           Pritchett ise....öne sürer. c. Metnin öznesi açısından: Birinci çoğul, üçüncü tekil ve çoğul ve edilgen dil kullanımlarına yer verilmiştir. Birinci çoğul: ...pek sık duymayız. ...yaparsak... ...sayabiliriz. ...biz de...anımsayalım. Birinci çoğul yapısı okuyucu kitlesinin yazılan konu üzerinde hakim kitleden oluştuğu düşünülerek; en azından çeviri ve  kısa öykü alanlarında bilgiye sahip kişilerce okunduğu düşünülerek kullanılmış, çağrışımsal işleve olanak sağlayan bir dil yapısı kullanımıdır.   Üçüncü tekil: ...öne sürer.                        ...yapabilir. Üçüncü çoğul: ...değinirler.                                ...kısa öykü çevirmenleri ...sunarlar. Üçüncü tekil ve çoğul kullanımları bu alandaki kişilerin görüşlerine ya da uygulamalarına yer verirken kullanılmıştır.   Edilgen dil kullanımı:     ...edilebilir.                                                ...sayılmalıdır. Edilgen dil kullanımı bilimsel yazılarda olması gereken bir dil kullanımıdır; çünkü nesnel bilgi aktarımının gerçekleştirilmesini sağlayan en uygun dil yapısı edilgen dil yapısıdır. 6. Makalenin giriş ve sonuç bölümü: a. İçeriksel olarak giriş ve sonuç bölümlerinin değerlendirilmesi  Metnin giriş bölümü:Kısa öykü çevirisinin kısalık/kolaylık/zorluk tanımı; kimler tarafından yapılıp değerlendirildiği üzerine durulmuştur. Metnin sonuç bölümü:  Kısa öykünün “kısa öykü çevirmenleri” tarafından yapıldığı anlaşılıyor; çünkü başka birinin çevrileceği ihtimaline yönelik  bir ifade yok(Yazın metin çevirmeni diye bir şey yok). Kısa öykü çevirmenleri nasıl katkıda bulunuyorlar, nasıl çevirip erek kültüre özgün metni nasıl katıyorlar bunun üzerinde durulmuş. b. Kavramsal olarak giriş ve sonuç bölümlerinin değerlendirilmesi Giriş bölümü: kısa öykü , çevirmen, yazın çevirisi eleştirmenleri, kısa öyküde kısalık, derinlik, biçem, Sonuç bölümü: kısa öykü çevirmenleri, biçem, söyleme biçimleri,erek dil kültürü, özgün metin. Görüldüğü gibi “biçem, kısa öykü, çevirmen”  ortak olarak kullanılan  kavramlardır. Giriş ve sonuç bölümünde geçen diğer kavramlar ise aynı konunun parçaları olan ve konuyla paralellik sağlayan kavramlardır. Herhangi bir şekilde konudan sapma görülmemektedir; konu mantıksal bütünlük içinde sunulmuştur. Giriş bölümünde yer alan “kısa öykü ve çevirmen” sonuç bölümünde  “kısa öykü çevirmeni” olarak hem konuya nasıl bağlı kalındığı ve konunun mantıksal çerçeveden uzaklaşmadığı hem de “kısa öykü” ve “çevirmen” diye ayrı olarak kullanılan terimlerin makaledeki açıklamalar doğrultusunda nasıl amaçla paralel olarak birleştiği ve “kısa öykü çevirmenleri” ne dönüştüğü görülmektedir.   MAKALENİN İNCELENMESİ  İncelenen makalenin adı: A COGNITIVE MODEL FOR TEACHING READING COMPREHENSION Makale yazarı: He Ji Sheng Makalenin yayınlandığı dergi: English Teaching Forum- October 2000 Yukarıda künyesi verilen “A Cognitive Model for Teaching Reading Comprehension” başlıklı makale  aşağıda, bilimsel bir yazıda bulunması gereken özellikler doğrultusunda incelenmiş, makale hakkında ortaya atılan savlar örnekler verilerek açıklanmıştır.  1.Makalenin işlevi:  Makale “okuma ve okuduğunu kavrama” tekniğinin öğretimi konusunda şimdiye kadarki yöntemler üzerine ve yazar tarafından desteklenen, örneklenen yeni model konusunda açıklamalardan oluşmaktadır. Kısaca bilgilendirici işleve sahiptir denilebilir.  2.Makalenin bölümleri:  a. Makalenin başlığı: Kısa, öz, metnin içeriği hakkında gerekli bilgiyi yansıtıcı nitelikte. b. Makalenin genel görünümü: Makalenin ilk sayfasında makalenin başlığı, solt üst köşede yazarın adı, soyadı ve ülkesi, başlığın altında da giriş paragrafı niteliğinde makale hakkında bilgilendirici ve açıklayıcı işleve sahip paragraftan yer almaktadır. Makalenin başlığının yazımı ilginç ve dikkat yoğunluğu isteyen bir şekilde yazılmıştır. Onu izleyen giriş paragrafının ilk kelimesinin ilk harfi büyük ve koyu renk puntoyla yazılarak görsel olarak okurun alışık olduğu şemada verilmiştir; bu paragrafın ilk cümlesi paragrafın devamındaki yazım şeklinde daha farklı bir yazım tekniği kullanılarak yazılmış ve bu açıdan alışık olmayan bir yöntemle okurun karşısına çıkmıştır. Makalenin tümüne bakıldığında ikili sütun şeklinde yazılmış olduğu görülmektedir. Konunun bölümleri yan başlıklar şeklinde verilmiş, bu yan başlıklar koyu renk puntoyla yazılmış, yan başlıkların da alt başlıı niteliğindeki başlıklar italics şeklinde yazılmıştır.  Makalenin sonunda sonuç “Summary” şeklinde verilmiş, göndermeler “References” başlığı altında toplanmış, göndermelerden sonra yazarın çalıştığı okul verilmiştir:             HE JI SHENG is a Ph.D. candidate at National University of Singapore.     Daha sonra kitaplarda görülmeye alışılmış bir açıklamayla makaleye son verilmiştir: Acknowledgement During the writing of this article, professor J.Foley has helped greatly. The writer appreciates this generous help. Bu bilgilere bakılarak şekilsel açıdan bilimsel yazıda bulunması gereken özellikleri taşıdığı söylenebilir. c. Makalenin giriş paragrafı: Giriş bölümünün ilk harfi büyük puntoyla ve koyu renkte yazılmıştır.Bu bölümde, metnin içinde hangi bölümlerde nelere yer verildiğine dair açıklamalar yer almaktadır: Part one gives the theoretical background; part two illustrates the basic steps used in this model for teaching reading comprehension; and part three discusses in general the advantages and features of this new model of teaching RC. d. Makalenin giriş ve gelişme bölümü: Makalenin giriş ve gelişme bölümü ayrı paragraflar şeklinde verilmemiştir; makalenin içeriği ilk sayfada yer alan makalenin bilgilendirici işlevini taşıyan giriş paragrafı tarafından gerçekleştirilmiştir; makalenin devamı bu verileceği belirtilen bölümlerin yan başlıklar şeklinde bölüm bölüm verilmesi ve açımlanmasından oluşmuştur. Makalede yer alan ve girişte özetlenen bu bölümlerin başlıkları: * “The Nature of Reading Comprehension” * “Reading Comprehension task activities” * “Advantages and practical value of the model” e. Makalenin sonuç bölümü: “Summary” başlığı altında verilmiştir. f. Kaynakça: Metin içi göndermeler alıntılanan bölümün yazarının soyadını ve alıntılandığı kitabın tarihinin parantez içersine yazılması şeklinde olmuştur. Örnek: ...(Wallen 1972, Bruner and Campbell 1978), is...   Sonuç bölümünden hemen sonra “References” başlığı altında makale içinde gönderme yapılan kaynaklar belirtilmiştir:                   Brunner, J.F., and J.J. Campbell.1978. Participating in secondary reading: A practical approach . Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.   Alıntılanan yazarların soyadları verilmiş, adlarının sadece baş harflerinin verilmesiyle yetinilmiş, alıntılanan kitap adı italics şeklinde yazılmış, yayınlanan yayınevi ve yayınlandığı şehir de ardından belirtilmiştir.    3. Konunun ele alınışı:  Konunun ele alınma nedeni: Bilimin amacı var olan eksikliği farkedip bu eksikliği gidermek için, bilime hizmet için, çalışmalarda bulunmaktır. Bu makalede alanında bu eksikliğin görülüp bu konu üzerine yeni bir model sunularak sağlanmaya çalışılmıştır. Makalede şimdiye kadar var olan, yeni model, yeni modelin özellikleri sunularak, açıklanarak, örneklenerek sonuca varılmaya çalışılmıştır.  Konunun ele alınma şekli: Başlangıçta konuyla ilgili kavram tanımları verilmiş, bu kavramlar açıklanmış, betimlemeler yapılmıştır:             Reading is the process of recognition , interpretation, and perceptionof written or printed material.         

Yorum Yaz
-->
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !